پایان نامه۲

سال سوم، شماره بیست و چهارم

بررسی تأثیر آموزش نگارش بر مکاتبات اداری کارمندان استان همدان
استاد راهنما:دکترعلی اصغر کاکوجویباری، استاد مشاور:دکترحسین قاسم پورمقدم، دانشجو: حشمت اله آقائی، شهریور ۱۳۸۸٫
چکیده :
بررسی تأثیر آموزش نگارش بر مکاتبات اداری کارمندان استان همدان موضوع این پژوهش است که با استفاده از روش آماری « طرح دو گروهی پس آزمون » انجام گرفته است .
هدف از پژوهش مذکور آشنایی بیشتر کارمندان با شیوه های تهیه و تدوین مکاتبات اداری و کاربرد علمی و عملی آن می باشد تا بتوانند در کلاس های آموزشی ، سطح نگارش خود را بالا ببرند .
دستگاه ها و نهاد های اجرایی ازجمله شهر داری ها ، فرمانداری ها ، ادارات ثبت اسناد و … می توانند استفاده کنندگان از نتیجه ی این پایان نامه قلمداد شوند. ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی اسناد مکاتبه ای و صورت جلسات اداری بوده است .
سعی شده است در این تحقیق ، تأثیر آموزش نگارش بر مکاتبات اداری، جنبه های رعایت قواعد صرفی و نحوی و هم چنین رعایت قواعد املا یی مورد بررسی قرار گیرد .
۴۰ نفر ازمود نی از کارمندان ادارات مختلف ، به طور تصادفی در قالب دو گروه ۲۰ نفری انتخاب شدند، یک گروه « آزمایش » که تحت آموزش نظری و کارگاهی قرار گرفتند و گروه « گواه » که از آموزش برخوردار نبودند .
نتایج حاصل از این پژوهش ، فرضیه ی ۱ مبنی بر « تأثیر آموزش نگارش بر مکاتبات اداری » و فرضیه ی ۲ مبنی بر « جنبه های رعایت قواعد صرفی و نحوی را مورد تأیید قرار داده و بین گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در فرضیه ی سوم مبنی بر … جنبه های رعایت قواعد املائی تفاوت معنی داری بین گروه های یاد شده به چشم نمی خورد ، یعنی آموزش ارائه شده برای گروه آزمایش ، بر عملکرد این گروه در رعایت قواعد املائی در مکاتبات اداری تأثیر مثبتی نداشته و عملکردش مشابه عملکرد گروه گواه بوده است .