کارگاه آموزشی روش تدریس فارسی ابتدایی

سال سوم، شماره بیست و چهارم

۱- آشنائی با اصول و مبانی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی
۲- آشنائی با ساختار و محتوای کتاب های فارسی ( بخوانیم و بنویسیم )
۳-آشنائی با مبانی نظری شعر و قصه کودک و نوجوان
۴- آشنائی اجمالی با دستورزبان توصیفی زبان فارسی
۵- آشنائی با روش ها ی تدریس فعال ویژه فارسی ابتدایی
۶- آشنائی با اصول و مبانی آموزش خواندن ؛ املا ؛ انشا و درس آزاد
۷- کسب توانائی درتدریس بخش های مختلف کتاب های فارسی ( بخوانیم و بنویسیم )
۸- کسب توائی در طراحی آموزشی کتاب های فارسی ابتدائی
۹- کسب توانائی در طراحی آزمون های ویژه ارزشیابی از کتاب های فارسی ابتدائی