گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان فارسی

سال سوم، شماره بیست و چهارم

– طبق اعلام امور اداری سازمان پژوهش آقای دکتر علوی مقدم ، تابستان ۸۹ به عضویت هیات علمی گروه زبان و ادب فارسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی درآمدند که به این وسیله این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.
-کتاب آموزش املا تالیف دکتر علوی و علیزاده از انتشارات ابوعطا، در تابستان ۸۹ به چاپ چهارم رسد.
– کارگاه آموزشی مهارت های زبانی توسط دکتر محمد رضا سنگری طی شهریور ۸۹ در کرج برگزار شد.
– کارگاه آموزشی رابطه ی زبان ، برنامه درسی و تربیت در آموزش و پرورش در شهریور ۸۹ در کرمان برگزار شد.