دوره تربیت مدرس کتاب تازه تالیف فارسی سوم راهنمایی

سال سوم، شماره بیست و چهارم

این دوره طی ماه های تیر و مرداد ۸۹ در مرکز تربیت معلم شهید شرافت با حضور نزدیک به ۳۰۰ نفر از مدرسان اعزامی از سراسر کشور برگزار شد. در این دوره مولفان کتاب آقیان دکتر سنگری ، دکتر اکبری ، دکتر قاسم پور و دکتر علوی تدریس می کردند. محتوای دوره از مجموعه ای از موضوعات مطابق با برنامه درسی فارسی راهنمایی از قبیل آشنایی با برنامه درسی ، بررسی درس به درس کتاب ، روش های تدریس ، نقد وتحلیل متون ، املا و انشا ، ارزشیابی و طرح سوال ، دستورزبان فارسی و … تشکیل می داد.