ادبیات کودکان و نوجوانان

سال سوم، شماره بیست و چهارم

گفتن ونو شتن ازدنیای پرفروغ کودکان ونوجوانان کاری دشوار و حساس است. خیال باید کودکانه خیال انگیزی کند و زبان نرم و روان و کودک فهم باشد و ذهن هم کارکرد کودکانه ی خود را از سر بگیرد…..
این کتاب توسط جمعی از اعضای گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی تالیف شده و درسال ۸۹ به چاپ چهارم رسیده است. یکی ازامتیازات این کتاب نسبت به آثارمشابه آن ، پرداختن فصل ششم به نقد و تحلیل نمونه هایی ازشعر و قصه در عرصه ادبیات کودک و نوجوان است . خواننده با مطالعه مبانی نظری این موضوع در فصول یک تا پنج می تواند نقد عملی شعر و قصه کودک ونوجوان را یادبگیرد و در نتیجه با روشی تازه نسبت به آموزش و یادگیری آن اقدام نماید .