آنچه در شماره پاییز میخوانیم:

سال سوم، شماره بیست و پنجم

در جلسات گروه مطالعاتی به این اتفاق نظر دست یافتیم که مباحث خود را با مقالات اصلی جوزف شواب ادامه دهیم و چهار مقاله¬ی «عملی ۱و۲و۳و۴» را در دستور کار خود قرار دهیم. خوشبختانه با همکاری مایکل کانلی که اگر نگوییم عضو غیر ایرانی گروهمان، راهنمای یاریگری برای فعالیتمان است، توانستیم منابع خود را در مورد چهار شماره¬ی مقالات عملی تکمیل کنیم و با برگزاری دو جلسه از بحث در مهرماه و آبان ماه، مقاله¬ی عملی ۱ را مورد بررسی قرار دهیم.
از این رو، این شماره‌ی خبرنامه را با محوریت این مقاله و بحث¬های اعضا روی آن تدوین کردیم. به علاوه، با درج شماره¬ی قبلی خبرنامه، نقدی بر مباحث مقاله¬ی مطرح در شماره¬ی قبلی به دستمان رسید که آن را در این شماره ارائه می¬کنیم و امیدواریم شاهد توسعه¬ی این سنت زیبا در عرصه¬ی علمی باشیم. به علاوه، تعدادی از اعضای گروه، مصاحبه¬ای را با مایکل کانلی ترتیب داده¬اند که آن هم در این شماره خبرنامه درج کرده¬ایم.
از آنجا که در آستانه¬ی همایش سالیانه¬ی انجمن مطالعات برنامه¬ی درسی هستیم، خلاصه¬ای از برنامه¬ی گروه مطالعاتی ما در آن همایش نیز در این شماره معرفی خواهد شد.
عظیمه سادات خاکباز