چاپ کتاب از ویلیام مسی

سال چهارم، شماره سی ام


 
گردآورنده: سولماز نورآبادی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران
یکی از کتاب هایی که در زمینه آموزش عالی در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسیده کتابی است که توسط ویلیام مسی نگاشته شده است. این کتاب در ۲۸۲ صفحه و ۹ فصل تدوین شده که جزئیات بیشتر در ادامه ارائه شده است.
Academic quality work: a handbook for improvement
William Massy , 2007

  1. QUALITY MATTERS 1
  2. ACADEMIC QUALITY WORK 26
  3. QUALITY PRINCIPLES AND THEIR APPLICATION 51
  4. ENGAGING FACULTY IN EDUCATION QUALITY WORK 76
  5. PREPARATION AND DEPARTMENTAL SELF- STUDIES 101
  6. THE AUDIT AND AUDIT REPORT 173
  7. AUDITING QUALITY WORK FOR RESEARCH AND SCHOLARSHIP 211
  8. CAMPUS AUDITS AND CONTINUOUS IMPROVEMENT 233
  9. POLICY RECOMMENDATIONS 255