دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

سال پنجم، شماره سی و سوم


 
دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، با هدف تبادل یافته های علمی و عملی(تجربی (اساتید، محققین، مربیان، دانشجویان و معلمین ورزش پیرامون استعدادیابی ورزشی، بههمت سازمان ورزش بسیج در روزهای ۲۶و۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۱ در محل دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار می گردد. دراین همایش علاوه بر برگزاری بخش علمیپژوهشی در ۵ حیطه مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، طب ورزشی، بیومکانیک و فناوریاطلاعات و رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، بخش های متنوع دیگری از جمله کرسی هاینقد و نظریه پردازی، کارگاه های آموزشی، میزگردهای تخصصی ورزشی، بخش های ویژهمربیان و معلمان ورزش در نظر گرفته شده است.در این همایش،برای اولین بار فدراسیون های ورزشی به ارائه دستاوردهای خود در زمینه استعدادیابی وتوسعه ورزش پایه خواهند پرداخت.
اهدافهمایش
برگزار کنندگان همایش، تحقق اهداف زیر را دنبال میکنند:
· ارائه آخرین یافته های علمی پژوهشی در حیطه استعدادیابی ورزشی
· ایجاد بستری مناسب برای همگرایی ورزش علمی و تجربی در راستای اهداف عالیه
· کمک به رشد و ارتقاء سطح فنی تیم های ملی ایران اسلامی با بهره گیری از نظراتاساتید و دانشجویان علوم ورزشی در کنار تجربه و تبحر مربیان شاغل در ورزش کشور
· کمک به پشتوانه سازی برای تیم های ملی و باشگاهی با بهره گیری از آخرین یافتههای بومی شده استعدادیابی ورزشی
· تلاش برای ارتقاء نشاط و سلامتعمومیجامعهازطریقتوسعهورزشپرورشی
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ایمیل و سایت زیر مراجعه نمایید.
ایمیل: info@tidc.ir
وب‌سایت: http://www.tidc.ir/