چکیده پایان نامه

سال پنجم، شماره سی و سوم
پدید آور
معصومه سلطان رضوانفر
عنوان
بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار هنرجویان هنرستانهای تربیت بدنی شهر تهران سال تحصیلی۸۹-۸۸
اساتید راهنماومشاور
راهنما: دکتر حمید رضازاده، مشاور: دکتر یلدا دلگشایی
مقطع رشته
کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک
تهران،تابستان ۱۳۸۹
نام دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی
چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار هنرجویان هنرستانهای تربیت بدنی شهر تهران سال تحصیلی۸۹-۸۸ بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی است و ابزار اندازه گیری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه محقق ساخته نیز می باشد.

این پرسشنامه ۲۴ سوالی شامل قوانین و مقررات، روابط اجتماعی، محیط فیزیکی و وسایل و مواد آموزشی و ورزشی و مولفه های برنامه درسی پنهان در این پژوهش می باشد که بر اساس مقیاس چهار گزینه ای (خیلی زیاد، زیاد، خیلی کم و کم) لیکرت تهیه شده است.روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور، کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی درسی مورد تایید قرار گرفته است و برای تعیین اعتبار سوالات پرسشنامه بین ۳۰ نفر از هنرجویان(دانش آموزان) هنرستانهای تربیت بدنی توزیع شد که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار این پرسشنامه برابر ۸۶% محاسبه شد.

جامعه آماری این پژوهش تعداد ۶۴۶ نفر از هنرجویان هنرستتانهای تربیت بددنی دختران و پسران شهر تهران که بر اساس جدول مورگان ۲۶۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. در تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از برنامه رایانه ای spss و exelو آزمون خی۲ استفاده شد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالهای پژوهش را مورد تایید قرار داد که در مجموع قوانین و مقررات ۶۰٫۴% روابط اجتماعی ۷۲٫۳%، فضای فیزیکی ۸۱٫۶% و وسایل ورزشی و آموزشی ۹۰٫۶% کل تاثیر گذاری را به خود اختصاص دادند و نتایج بیانگر این است که در تمامی چهار زمینه فوق برنامه درسی پنهان بر رفتار هنر جویان تاثیر دارد

 

 پایان نامه شماره ۲

پدید آور
نغمه معماری
عنوان
مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهر تهران در مورد برنامه امکانات و نحوه اجرای درس تربیت بدنی در سال تحصیلی ۸۰-۷۹
اساتید راهنماومشاور
راهنما: دکتر حیر علی هومن، مشاور: دکتر عباس خورشیدی
مقطع رشته
کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک
تهران، ۱۳۸۰
نام دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی
چکیده
۱)هدف پژوهشگر: هدف اصلی از تهیه پژوهش حاضر تهیه پاسخ مناسب به این پرسش است که آیا بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهر تهران در مورد برنامه امکانات و نحوه اجرای درس تربیت بدنی تفاوت وجود دارد؟
۲) روش نمونه گیری: برای انتخاب گروه نمونه و همچنین افزایش دقت اندازه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است.
۳) روش پژوهش: برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش از روش آماری موسوم به مجذور کای استفاده گردیده است.
۴) ابزار اندازه گیری: ابزار اندازه گیری پرسشنامه بی نام، شامل ۴۰ سوال بسته پاسخ سه گزینه ای و نیز اولویتی است.
۵) طرح پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است.

۶) نتیجه کلی: نتیجه کلی پژوهش حکایت از علاقه دانش آموزان به تربیت بدنی و ورزش دارد طبق نتایج بدست آمده ورزش مدارس متوسطه دارای کمبودهایی از قبیل زمان، مکان، وسایل ورزشی و معلم متخصص است و همچنین در اکثر موارد میان دانش آموزان دختر و پسر نسبت به برنامه، امکانات و نحوه اجرای درس تربیت بدنی تفاوت نظر وجود دارد.