برگزاری دوره تربیت مدرسان فارسی دوم و ششم

سال پنجم، شماره سی وپنجم

در طول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ با توجه به طراحی برنامه درسی حوزه های یادگیری مختلف به ویژه حوزه زبان و ادب فارسی، محتوای کتاب های فارسی دوم و ششم تالیف و آماده سازی شد تا بر اساس پیش بینی های به عمل آمده نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شود. در دوره تامین مدرسان فارسی، افراد معرفی شده از استان های سراسر کشور شرکت داشتند. قرار است نیرو های تربیت شده به تربیت معلمان پایه ای دوم و ششم در استان ها و مناطق آموزشی بپردازند. سرفصل های دروس این دوره عبارت بود از بررسی مقدمه کتاب و مبانی برنامه درسی فارسی ابتدایی، بررسی فصول کتاب های درسی تازه تالیف دوم و ششم، روش های تدریس و ارزشیابی. شایان ذکر است جهت آشنایی مدرسان با مبانی اسناد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، ۸ ساعت مبحث آشنایی با برنامه درسی ملی نیز در این دوره آموزشی گنجانده شده بود.
نظرات (۰) »