مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مجموعه مقالات همایش پنجم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی در فایل پیوست قابل دسترسی می‌باشد.