برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالشها و چشم‌اندازها

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سرانجام عنوان نهایی همایش هفتم "برنامه‌های درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالشها و چشم‌اندازها"که در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج برگزار خواهد شد، به تصویب هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رسید.
بدینوسیله از تمامی دوستان تقاضا می‌شود پیشنهادهای خود را در مورد محورهای اصلی و تهیه پورستر همایش اعلام نمایند تا از این پیشنهادها در بهتر برگزار شدن همایش هفتم (حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۸۶) استفاده نماییم.
امیدوارم در همایش امسال شاهد تغییراتی در روند تحولی فعالیت‌های انجمن باشیم.
دکتر مجید علی‌عسگری
دبیر علمی همایش