کمیسیون ترویج علم

کمیسیون‌ها

شرح وظایف کمیسیون:
۱- ارائه آموزش های مورد نیاز دستگاههای ذیربط از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت، کارگاه، همایش و…
۲- تدوین برنامه سالانه برگزاری نشست های علمی ماهانه انجمن
۳- برگزاری همایش های سراسری انجمن
۴- بازنگری در برنامه های درسی دانشگاهی رشته برنامه درسی
۵- عرضه دوره های آموزشی متناسب با دست آوردهای علمی رشته در سطح جهان و ایران
۶- همکاری با واحدهای استانی در اجرای فعالیت های آموزشی

اعضاء کمیسیون:
دکتر محمد جوادی‌پور(رئیس کمیسیون)
دکتر رضوان حکیم‌زاده
دکترمحمد رضا نوروززاده
دکتر محرم آقازاده
دکتر دهقانی
دکتر زهرا نیکنام
دکتر سعید صفایی موحد
دکتر عظیمه سادات خاکباز