آئین‌نامه کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

آئین نامه کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه در تاریخ ۴/۲/۸۵ در ۵ ماده و در یک تبصره به تصویب هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رسید.
اطلاعات بیشتر…