تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون روابط بین‌الملل در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون روابط بین‌الملل 
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سال ۱۳۸۶

 

روز تاریخ ساعت
سه شنبه ۵/۴/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۲/۵/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۶/۶/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۳/۷/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۱/۸/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۶/۹/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۴/۱۰/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۲/۱۱/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
سه شنبه ۷/۱۲/۸۶ ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰