جلسه هیئت مدیره انجمن با ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه اعضای هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

و ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

موضوع جلسه: همکاری مشترک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و سازمان پژوهش

حاضرین: آقایان دکتر محمدیان رئیس سازمان، دکتر مهر محمدی رئیس انجمن، دکتر علی عسگری عضو هیئت مدیره انجمن، دکتر موسی پور عضو هیئت مدیره انجمن، یزدانی عضو هیئت مدیره انجمن

زمان: یکشنبه ۲۳/۴/۱۳۸۷ از ساعت ۵/۱۲تا۱۱

مکان: دفتر ریاست سازمان

خلاصه مذاکرات و مصوبات:‌

آقای دکتر مهر محمدی گزارشی از فعالیت های انجمن ارائه نموده و ۱۱ فعالیت را  جهت همکاری مشترک پیشنهاد نمودند و در پایان انتظارات انجمن از سازمان پژوهش را بر شمردند.

آقای یزدانی ۴ محور برای فعالیت های مشترک پیشنهاد نمودند.

آقای دکتر موسی پور جایگاه انجمن و نحوه تعامل آن با آموزش و پرورش را بر شمردند.

آقای دکتر علی عسگری به نیازهای پرسنلی انجمن اشاره نمودند.

آقای دکتر محمدیان ضمن استقبال از همکاری مشترک با انجمن، خواستار اثربخش و کارآمد کردن  فعالیت ها و انجام آنها بر اساس اهداف و نتایج مشخص شدند.

مصوبات:

۱-       مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان پژوهش و انجمن مطالعات برنامه درسی تشکیل شود  و اقدامات ذیل را به عمل آورد:

·           فعالیت های معرف علائق مشترک طرفین را شناسائی، احصاء و دسته بندی نمایند.

·          پس از شناسائی فعالیت های دارای اولویت از نظر سازمان، موافقت نامه همکاری میان طرفین را تدوین نمایند.تا به امضاء برسد.

·          در موافقت نامه شیوه  یا مکانیزم اجرائی ( ترجیحا از طریق تشکیل کمیته مشترک) پیش بینی گردد.