همایش کتابخانه‌های آموزشگاهی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند:

همایش:

کتابخانه‌های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری
پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری

زمان:
 3 و ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
وب‌سایت:
http://issl88.um.ac.ir/