گزارش نیمه اول سال ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارش نیمه اول سال ۸۷ کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه
گزارش فعالیت های ۶ ماه اول سال ۸۷ به حسب برنامه ارائه شده به استحضار می رسد.
برگزاری سه جلسه
راه‌اندازی گروه‌های:
–           برنامه درسی و فرهنگ (در حال بررسی)
–          برنامه درسی و انشاء (در حال بررسی)
–          برنامه درسی و آموزش ریاضی (در حال بررسی)
از گروه‌های مذکور گروه برنامه درسی و فرهنگ و گروه برنامه درسی و انشاء در جلسه سیگ مطرح شدند و نسخه‌های اصلاحی در جلسه بعد دنبال خواهند شد.
چاپ ویژه‌نامه برنامه درسی و آموزش فلسفه برای کودکان (تا پایان خردادماه)
چاپ ویژه‌نامه برنامه درسی و آموزش زبان فارسی (در حال بررسی و داوری مقالات)
بررسی طرح ویژه‌نامه برنامه درسی و ارزش‌ها در جلسه هیئت تحریریه ۲۰/۳/۸۷ و ارسال برای اعمال اصلاحات
در ارتباط با گروه برنامه درسی و صنعت,  گروه برنامه درسی و طراحی آموزشی کار با آقای کرمی (طبق درخواست ایشان) دنبال می‌شود.
 برنامه کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه در سال ۱۳۸۷
 
ردیف
فعالیت
مجری
با همکاری
۱
تاسیس چهار گروه مطالعاتی دارای علایق ویژه( برنامه درسی و ارزشیابی, برنامه درسی و فرهنگ, برنامه درسی و آموزش ریاضی, برنامه درسی و روش شناسی پژوهش)
کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه
دکتر موسی پور
دکتر سرکار آرانی
دکتر غلام آزاد
دکتر کیامنش
۲
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون :شهریور و اسفند ۸۶
کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه
 
۳
ارائه کارگاه های تخصصی برای اعضای انجمن
گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه
 
۴
انتخاب گروه مطالعاتی برگزیده انجمن
اسفند ۸۶
 
 
 
 
 
 
 محمد عطاران
 مسئول کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه