گزارش کمیته علمی نهمین همایش انجمن در دانشگاه تبریز

کارگاه ها و دوره های آموزشی
دومین جلسه کمیته علمی همایش نهم در تاریخ ششم آذرماه ۸۷ در محل دانشگاه تبریز برگزار گردید و ضمن ارائه گزارش همایش هشتم موضوعات مختلفی از جمله حمایت کنندگان مالی، محورهای همایش، موضوع همایش، تاریخهای مهم، اعضای کمیته علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه آقای دکتر رستمی معاون پژوهشی دانشگاه تبریز ضمن حضور، از حمایت کامل دانشگاه از همایش نهم خبر داد.
اعضای کمیته علمی پس از بررسی قرار داد موضوعات زیر را به تصویب رساندند :
عنوان : برنامه درسی آموزشی عالی در ایران " چالشها و چشم اندازها"
زمان : ۲۹و ۳۰ مهرماه ۱۳۸۸
اعلام فراخوان : ۱۰/۱۰/۸۷
مهلت ارسال چکیده : ۳۰/۱/۸۷
اعلام پذیرش : ۳۰/۲/۸۸
ارسال اصل مقاله و پرداخت حق ثبت نام : ۳۰/۴/۸۸
اعلام قبولی اصل مقالات : ۱۵/۶/۸۸
چاپ چکیده مقالات : ۳۰/۶/۸۸
چاپ CD مقالات : ۳۰/۷/۸۸
دراین جلسه قرار شد با توجه به عنوان همایش افرادی برای عضویت در کمیته علمی دعوت بعمل آید.