صورتجلسه کمیسیون توسعه انجمن ۳۱ اردیبهشت ۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جلسه کمیسیون توسعه در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل شد.

 اعضای شرکت کننده : دکتر محمد علی میرزا بیگی( رءیس کمیسیون)، دکتر محمد جوادی پور ،دکتر مرضیه دهقانی،  دکتر پروین صمدی.  

دراین جلسه،  فهرست وظایف و برنامه ی پیشنهادی این کمیسیون که توسط دکتر میرزابیگی تهیه شده بود قرائت شد و توسط حاضران، مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت. نتایج جلسه شامل دو پیوست زیر تقدیم شده است.

–          وظایف کمیسون توسعه (پیوست شماره ۱)

–           برنامه پیشنهادی  کمیسیون توسعه برای سال ۱۳۹۲(پیوست شماره ۲)

پیوست شماره (۱)

شرح وظایف کمیسیون توسعه:

۱٫       تدوین معیارها و شاخصهای فعالیتهای یکساله(و نیز بازنگری و تجدید نظر مستمر) به منظور راهنمایی متقضان تاسیس واحد استانی انجمن.

۲٫       ارزشیابی سالیانه فعالیتها و برنامه های اجرا شده واحدهای استانی بر اساس معیارها و شاخصها.

۳٫       بررسی و اظهار نظر در مورد درخواست واحدهای استانی برای تاسیس واحد دائمی در استان پس از دوره آزمایشی.

۴٫       انتخاب و معرفی واحدهای استانی نمونه در پایان هرسال.

۵٫       نظارت مستمر بر فعالیتهای واحدهای استانی انجمن، ارائه خدمات مشاوره ای و همکاری در توسعه کمّی و کیفی واحدها .

۶٫       برگزاری گردهمایی های سالیانه، با حضور مسئولین و اعضای موسس  یا هیئت مدیره واحدهای استانی به منظور تبادل نظر، معرفی تجربیات ارزشمند واحدهای انجمن در سراسر کشور و دستیابی به راهکارهای جدید و سازنده .

۷٫       تشکیل کمیته های تخصصی برنامه درسی برای معلمان، زیر نظر کمیسیون توسعه .

۸٫       تشکیل کمیته های تخصصی برنامه درسی  برای دانشجویان و فارغ التحصیلان، زیر نظر کمیسیون توسعه .

۹٫       برقراری ارتباط با مراکز وزارت آموزش و پرورش،  آموزش عالی، آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش و توسعه ی نیروی انسانی، به منظور  همکاری، ارائه خدمات مشاوره ای و برنامه های مناسب  در جهت بهبود برنامه های درسی و ارتقای کیفت آموزش مراکز .

۱۰٫   همکاری با سایر کمیسیونهای، در جهت تحقق اهداف انجمن ؛ به ویژه با کمیسیونهایی همچون ترویج علم، که وظایفشان با کمیسیون توسعه همپوشی دارد .

۱۱٫   برقراری ارتباط،  تعامل و همفکری با اعضای انجمن در راستای هدف افزایش کمی ورشد کیفی اعضاء .

۱۲٫   گزارش مستمر جلسات و اقدامات کمیسیون به هیئت مدیره انجمن و معرفی فعالیتهای کمیسیون و اعضای آن برای اطلاع عمومی، از طریق خبرنامه، سایت انجمن  و وبلاگ ویژه ی این کمیسیون .

پیوست شماره (۲)

برنامه پیشنهادی کمیسیون توسعه در سال ۱۳۹۲

۱٫       بررسی برنامه های مصوب کمیسیون( موارد انجام شده یا انجام نشده) در سال قبل، به منظور انجام اقدامات لازم تکمیلی

۲٫       تماس و  همکاری با شعب استانی در برگزاری نشستهای علمی در شعبه استان(حداقل دو نشست)

۳٫       همکاری با شعب در برگزاری همایش در سطح استان(در یک استان)

۴٫        بازدید از شعبه ی استان و تشکیل جلسه با حضور هیئت موسس یا هیئت مدیره و اعضای شعبه استان، به منظور بررسی وضعیت شعبه، نیز بررسی  نظرات و پیشنهادات و راهکارهایی برای بهبود فعالیتها و برنامه های آن( حداقل در ۲ استان).  

برای ردیفهای ۲ تا ۴ هزینه سفر برای هر بار سه نفر به هر استان: ۱۵۰۰۰۰۰تومان.

۵٫       برگزاری نشست با حضور روسای واحدهای استانی به منظور تبادل نظر، گزارش مستند از تجربیات موفق و نوآوریها در جهت دستیابی به راهکاریهای مناسب برای تقویت و توسعه شعب استانی و انجمن، همچنین ارائه گزارش آن به هیئت مدیره .

۶٫       جلسه مشترک روسای واحدها با هیئت مدیره در حاشیه همایش سالیانه انجمن(یک جلسه)

۷٫       تعیین واحدهای استانی نمونه برای هرسال.

۸٫        همکاری درارتقای وبلاگ مخصوص کمیسیون توسعه انجمن و به روز رسانی مستمر آن.

۹٫       تشکیل کمیته های تخصصی برنامه درسی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان، در دو دانشگاه تهران و الزهرا ( مسئول پیگیری و هماهنگی در دانشگاه تهران خانم دکتر دهقانی و در دانشگاه الزهرا خانم دکتر صمدی)

۱۰٫   تشکیل کمیته های تخصصی برنامه درسی برای معلمان (مسئول پیگیری و هماهنگی آقای مهندس زر افشان)

۱۱٫   بر گزاری یک گردهمایی با حضور اعضای انجمن مطالعات برنامه ی درسی ایران، به منظور تبادل نظر، دریافت بازخوردها  و دستیابی به راهکارها و برنامه های جدید و مناسب .

۱۲٫   جذب حد اقل ۲۰ نفر عضو جدید در سال ۹۲ .