آئین نامه انتخاب کتاب برتر در حوزه مطالعات برنامه درسی

کمیسیون‌ها

آئین نامه انتخاب کتاب  برتر

در حوزه مطالعات برنامه درسی

به منظور فراهم شدن شرایط برای ارتقای کیفیت کتب منتشره، انجمن مطالعات برنامه درسی براساس این آئین نامه به انتخاب و معرفی کتب برتر و شایسته تقدیر در حوزه مطالعات برنامه درسی اقدام می‌کند.

ماده۱- انتخاب کتاب برتر در حوزه مطالعات برنامه درسی حداقل سالیانه و حداکثر هر سه سال یکبار و در دو بخش مستقل انجام می‌گیرد:

الف: تألیف، تصنیف و گردآوری؛

ب: ترجمه؛

ماده۲- اجرای برنامه معرفی کتب  برتر در هر دوره مستلزم شناسایی دست کم پنج کتاب در هر یک از دو بخش موردنظر می‌باشد. در صورتیکه در یک دوره تعداد کتاب در یک بخش به حدنصاب برسد، انتخاب کتاب  برتر در آن بخش بلامانع است.

ماده۳- کتب منتشر شده در طی دوره بررسی توسط کمیسیون نشر علمی شناسایی می‌شوند و پس از کسب موافقت کتبی نویسنده یا مترجم به چرخه داوری وارد می‌گردند.

ماده-۴ کتاب  برتر به اثری اطلاق می‌شود که دست کم هشتاد درصد از امتیازات تعیین شده توسط کمیسیون نشر علمی را کسب نماید

. تبصره- در صورتیکه در یک دوره هیچ کتابی ((برتر)) شناخته نشود  به تشخیص کمیسیون نشر علمی از میان کتبی  که دست کم شصت و پنج درصد امتیاز را کسب کرده‌اند، آثار شایسته تقدیر معرفی می‌شوند.

ماده۵- ملاک‌های ارزشیابی را کمیسیون نشر علمی برای هر بخش تهیه و تصویب می‌نماید.

ماده۶- ارزیابی کتب طی مراحل زیر انجام می‌گیرد:

اول: شناسایی کتاب‌های منتشره و دریافت موافقت صاحب اثر؛

دوم: بررسیکتب در کمیسیون و تعیین دو داور برای کتاب واجد صلاحیت؛

سوم: بررسی نتایج داوری و درصورت ضرورت تعیین داور سوم (تکمیلی)؛

چهارم: داوری نهایی کمیسیون (با حضور حداقل چهار نفر از اعضا) و انتخاب کتاب برتر.

ماده۷- فرایند شناسایی، داوری و معرفی کتاب برتر طبق زمان بندی زیر انجام می‌شود:

          شناسایی و تهیه و دریافت موافقت: ۳ ماه (فروردین تا خرداد هر سال)

          داوری آثار توسط داوران: ۲ ماه (تیر و مرداد هر سال)

          بررسی نهایی کمیسیون و انتخاب آثار: ۱ماه (شهریور ماه هر سال)

ماده۸- جوایز هر بخش براساس(( آئین نامه تقدیر و اعطا و جوایز انجمن)) در مراسم همایش سالیانه انجمن اهدا می‌شود.

ماده۹- کمیسیون نشر علمی  موظف است تدابیر لازم برای مشارکت نهادها و سازمانها و دریافت کمک مالی از حمایت کننده‌ها را بیندیشد و به اجرا گذارد.

ماده۱۰- این آئین نامه به پیشنهاد کمیسیون نشر علمی و در ۹ ماده و یک تبصره و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۸ به تصویب هیئت مدیره انجمن رسید.