اولین خبرنامه الکترونیکی گروه های مطالعاتی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نشستی نیم روزه برای  بررسی عملکرد گروه های مطالعاتی  در انجمن با حضور دکتر مجید علی عسگری رئیس انجمن، دکتر محمود مهرمحمدی دعوت کننده و دبیر این جلسه و مسؤولان گروه های مطالعاتی اسفندماه ۱۳۸۸ برگزار شد. برای پیگیری توافق صورت گرفته در این نشست، گروه ذی علاقۀ تخصصیِ مطالعات  علم  و آموزش عالی؛ اقدام به انتشار نخستین پیش شمارۀ  آزمایشی خبرنامه(بهار ۱۳۸۹) می کند .برای مشاهده خبرنامه لینک زیر را کلیک کنید

http://www.icsa.org.ir/magazine/