گزارش نشست مشترک انجمن و مؤسسه برنامه ریزی درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

روز دوشنبه ۳۱ خرداد از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ طبقه هشتم سازمان پژوهش محل برگزاری نشست علمی مشترک موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: بررسی کاربست و دلالتهای اجرایی پژوهش" بررسی میزان انطباق اهداف راهنمای برنامه های درسی(دوره ابتدایی و راهنمایی) با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش"بود. افراد شرکت کننده در میز گرد این نشست، که با حضور کارشناسان و مجموعه سیاستگذاران آموزشی ذی نفع در نتایج این پژوهش بر گزار شده بود عبارت بود از:

دکتر مهرمحمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس؛

دکتر محمد حسنی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی؛

مهندس نوید، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش؛

حجت الاسلام ذوعلم، دبیر طرح تدوین سند برنامه درسی ملی؛

آقای یزدانی، مجری پژوهش؛

در ابتدای جلسه آقای یزدانی به ارائه خلاصه نتایج پژوهش مذکور پرداختند. طبق این پژوهش از

نتایج مقایسه اهداف راهنمای برنامه های درسی مواد درسی دوره ابتدایی و راهنمایی با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش نشان می دهد، در مجموع ۴۴% از اهداف مصوب دوره ابتدایی و راهنمایی با هیچکدام از اهداف راهنمای برنامه های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی پوشش داده نشده و مغفول مانده است. این نتیجه به مفهوم آن است که بر فرض تحقق همه اهداف برنامه های درسی قصد شده، حدود یک چهارم اهداف مصوب در دوره ابتدایی و  یک چهارم اهداف مصوب در دوره راهنمایی به دلیل مغفول ماندن در برنامه های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی امکان تحقق ندارند.

نتایج مقایسه نشان می دهد، اهداف حیطه دانشی و مهارتی در راهنمای برنامه های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی، بیش از حیطه دانشی و مهارتی اهداف مصوب و اهداف حیطه نگرشی کمتر از حیطه نگرشی اهداف مصوب مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان چنین استنباط کرد که در تعیین و تدوین اهداف راهنمای برنامه های درسی مواد درسی دوره های ابتدایی و راهنمایی، توجه متعادلی به حیطه های سه گانه یادگیری نشده و اهداف تدوین شده به طور عمده در حوزه شناختی  و مهارتی است.

در ادامه مهندس نوید در راستای نتاج این پژوهش به ضرورت داشتن سیستم در مدیریت برنامه ها در آموزش و پرورش اشاره کردند. دکتر مهرمحمدی با برون یابی نتایج پژوهش فوق الذکر در سطح برنامه درسی اجرا شده و کسب شده  موضوع فقر تربیتی برون داد های آموزش پرورش را جدی دانستند. تاکید حجت الاسلام ذوعلم به ضرورت داشتن نظام هدف گذاری به جای داشتن گزاره هایی به عنوان هدف بود. دکتر حسنی اهمیت رصد اهداف و ضرورت بازنگری در اهداف هنگام تشخیص سنگینی و عدم تحقق اهداف را مطرح کردند. پس از طرح نظرات اعضای میزگرد، شرکت کنندگان در جلسه نیز سئوالات و نقطه نظرات خودشان را بیان داشتند.  

 گالری عکس ها