سمینار برنامه درسی ملی: نقد و نظر

کارگاه ها و دوره های آموزشی
برنامه درسی ملی یکی از مهمترین اسنادی است که به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش، توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طراحی و تولید شده است از این سند می توان  به عنوان نقشه راه تعلیم و تربیت نام برد که به همه برنامه های درسی کشور اثر خواهد گذاشت. بنابراین انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به فراخور رسالت علمی و حرفه ای خود که باید نسبت به تمام رخداد های مهم مرتبط با حوزه برنامه درسی در ایران واکنش مقتضی نشان دهد بنا دارد در این خصوص نیز حرکت علمی ارزیابانه ای را سامان دهد.
به این منظور همایش یک روزه برنامه درسی ملی:  نقد و نظر از سوی انجمن برگزار می شود تا بستر مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این سند فراهم گردد. به خصوص آن که برنامه درسی ملی در حال حاضر در آستانه بررسی و تصویب در مراجع تصمیم گیری قرار گرفته و این اقدام می تواند به اتخاذ تصمیمات مناسب تر در این مراجع یاری رساند.