فراخوان انتخاب دانش پژوه برتر

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 فارغ التحصیلان دوره دکتری رشته برنامه درسی که حداکثر تا سال ۱۳۸۸ از رساله خود دفاع کرده‌اند در صورتی که توانسته باشند پیش از فارغ التحصیلی 5 مقاله علمی پژوهشی به چاپ برسانند می‌توانند کاندیدای دانش پژوه برتر باشند. بدین وسیله از کلیه دانش آموختگان واجد شرایط تقاضا می‌شود مستندات خود را حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۳۸۹ به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

info@icsa.org.ir