بازدید یک روز از دانشگاه کاشان

کارگاه ها و دوره های آموزشی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند

بازدید علمی از دانشگاه کاشان گروه علوم تربیتی و روانشناسی
هدف: آشنایی با فرهنگ برنامه درسی
زمان: پنج شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۰
هزینه: ۱۰۰۰۰ تومان
شماره حساب: ۹۸۵۲۹۵۳۵ بانک تجارت
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام قطعی با دبیرخانه انجمن به شماره ۸۱۰۳۲۲۰۳ خانم خسروی تماس بگیرید