انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
هم اندیشی درخصوص

تأثیرات مطالعات بین‌المللی تیمز بر نظام آموزشی ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

با حضور:

دکتر مسعود صدرالاشرافی
دکتر علی اصغر خلاقی
دکتر محمود امانی تهرانی

زمان:دو شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۰
ساعت۹ الی ۱۲ ظهر
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم انسانی- سالن کنفرانس

به شرکت کنندگان گواهی حضور ارائه می‌شود.
از علاقمندان خواهشمند است جهت حضور در این جلسه هم‌اندیشی با دبیرخانه انجمن  با شماره ۸۱۰۳۲۲۰۳ تماس حاصل فرمایند