تأسیس گروپ برنامه درسی زبان‌های حارجی

کمیسیون‌ها

گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان های خارجی

مقدمه:

اهمیت و نقش بی بدیل آموزش زبان های خارجی در پیشرفت علمی ملت ها بر صاحب نظران امر پوشیده نیست، این اهمیت با در نظر گرفتن اهداف میان مدت و بلند مدت تعیین شده در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های علمی و فرهنگی که در آن ها ایران می بایست به مقام اول علمی منطقه دست یافته و در آن تثبیت شده باشد دو چندان می شود. علاوه بر نقش انکار ناپذیر در شناساندن فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی در عرصه جهانی، زبان های خارجی به عنوان شاهراه ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی بین المللی ایفای نقش می کند و بدون رسیدن به سطح مطلوبی از توانش های ارتباطی و زبانی، تصور تحقق اهداف تعیین گردیده در عرصه های علمی و فرهنگی در جهانی که به لطف پیشرفت رسانه های ارتباطی به دهکده ای کوچک مبدل گردیده است مشکل و بلکه غیر ممکن می نماید. سطوح و کارکردهای آموزش زبان های خارجی در کشور ما از چنان تنوع و تکثری برخوردار است که لزوم انجام پژوهش های هدفمند و منسجم در زمینه برنامه ریزی درسی زبان های خارجی را به خوبی آشکار می سازد.

ضرورت:

آموزش زبان های خارجی در کشور ما در هر دو سطح آموزش های رسمی و غیر رسمی با چالش ها و نارسایی های فراوانی رو به روست به گونه ای که بسیاری از والدین از سطح علمی فرزندان خود در درس زبان رضایت نداشته و آموزش های ارایه شده در نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی کشور در این عرصه را فاقد کارایی و پاسخ گویی به نیاز های فعلی و آتی فرزندان خود    می دانند.این نگرانی ها تنها به والدین دانش آموزان محدود نمی گردد بلکه بسیاری از صاحب نظران عرصه برنامه ریزی درسی نیز به فقدان سیاست گذاری های منسجم و علمی در حوزه آموزش زبان های خارجی اشاره داشته و بر ضرورت برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر یافته های زبانشناختی نوین  در این زمینه تاکید نموده اند. توجه به چنین دغدغه هایی ضرورت تشکیل گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان های خارجی را آشکار می سازد.

اهداف تشکیل گروه:

اهداف اصلی از تشکیل گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان های خارجی عبارتند از:

۱-       شناسایی و معرفی دستاوردهای نوین در عرصه برنامه ریزی درسی زبان های خارجی در عرصه بین المللی از طریق انجام مطالعات تطبیقی

۲-       بسترسازی و تلاش به منظور تدوین برنامه درسی آموزش زبان های خارجی کشور با در نظر گرفتن مزیت ها،   محدودیت ها، ارزش ها و شرایط بومی.

     3-  زمینه یابی، بستر سازی و حمایت از پژوهش های انجام گرفته در زمینه برنامه درسی زبان های خارجی به گونه ای که نتایج حاصل از این پژوهش ها، پاسخ گوی پرسش ها و نیاز های وضعیت فعلی آموزش زبان های خارجی در کشورمان باشد

 

۴- آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در سطوح رسمی و غیر رسمی به ویژه در زمینه برنامه درسی و سیاست گذاری های آموزشی و بستر سازی به منظور شناساندن این آسیب ها و نقاط ضعف به پژوهشگران، صاحب نظران و سیاست گذاران.

۵– تعامل موثر با نهادها و مراکز داخلی و بین المللی فعال در زمینه برنامه درسی زبان های خارجی  در راستای تقویت آموزش زبان های خارجی

۶- انتشار پژوهش ها و منابع ارزشمند در راستای فعالیت های گروه در قالب مکتوب و الکترونیک

۷-رایزنی و تعامل با مراکز آموزش زبان های خارجی در سطح آموزش های رسمی و آزاد به منظور معرفی تجارب موفق در زمینه  برنامه درسی زبان های خارجی

۸- دوین استانداردهای برنامه درسی آموزش زبان های خارجی با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور و دستاوردهای نوین علمی

گستره فعالیت های گروه:

با توجه به دامنه وسیع آموزش زبان های خارجی در زمینه برنامه درسی آموزش زبان در سطوح رسمی و آزاد، فعالیت های گروه نیز از گستره و تنوع قابل توجهی برخوردار خواهد بود.گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان های خارجی با رصد مستمر تحولات برنامه ریزی در عرصه های بین المللی و انتقال تجارب موفق و مفید ضمن حمایت از انجام و اشاعه پژوهش های نظری و بنیادین به کاربست یافته های نظری در عرصه اجرا توجه ویژه دارد.آماده سازی، آرشیو و انتشار پژوهش های مرتبط در قالب های مکتوب و الکترونیک و در اختیار قرار دادن این منابع به عموم پژوهشگران به ویژه دانشجویان و معلمان در کنار برگزاری نشست ها و    کارگاه های تخصصی از دیگر گستره های فعالیت گروه می باشد.

چشم اندازهای فعالیت های گروه:

– انجام پژوهش های بنیادین و کاربردی در زمینه برنامه درسی زبان های خارجی

– برگزاری نشست های تخصصی با حضور صاحب نظران داخلی و بین المللی

– تدوین استانداردهای برنامه ریزی درسی زبان های خارجی

– همسو سازی آموزش های غیر رسمی و آزاد با آموزش های نظام تعلیم و تربیت رسمی در زمینه زبان های خارجی

اعضاء اصلی گروه:

– دکتر سید بهنام علوی مقدم (دکترای زبان شناسی و مدیر گروه زبان های خارجی دفتر تالیف)

– دکتر رضا خیر آبادی( دکترای زبانشناسی و کارشناس گروه زبان های خارجی)

– دکتر محمدرضا عنانی سراب( دکترای آموزش زبان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

– سعید معظمی گودرزی( رییس پایگاه کشوری زبان انگلیسی)

– فریبا فرجی( سرگروه آموزشی شهر تهران)

                                                  با سپاس- بهنام علوی مقدم

email: behnam_9002@yahoo.com