پنجمین ژورنال کلاب گروپ روش‌شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با حضور
دکتر گلنار مهران
دکتر یزدان منصوریان

موضوع این جلسه:
Qual. Data Anal-ysis and Modes of Representa-tion

زمان:
شنبه ۲۸ بهمن ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری:
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- طبقه چهارم سالن علامه جعفری