صورتجلسه اولین جلسه کمیسیون ترویج علم ۳ اردیبهشت ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین جلسه کمیسیون ترویج علم در در سال جاری در روز سه شنبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ در سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور اعضا(دکتر محمد علی میرزا بیگی،مهندس علی زرافشان، دکتر مرضیه دهقانی،دکتر محمد جوادی پور، دکتر پروین صمدی و مهرانگیز لطفی) تشکیل شد که ماحصل این جلسه مصوبات ذیل می باشد:

–          مقرر گردید فعالیت های سال جاری کمیسیون و جلسات آن با همکاری کمیسیون توسعه صورت گیرد.

–          برگزاری جلسات کمیسیمون ترویج علم هر سه هفته یکبار (مطابق جدول زمان بندی)

–          فعالیتهای عمده کمیسیون در سه بخش نشر علمی، آموزش و همایشها متمرکز شود که در هربخش فعالیت ها به تفکیک استخراج و در برنامه سال ۹۲ منعکس گردد. در بخش آموزش نشست های علمی همراه با پیش بینی کارگاه های آموزشی و در بخش نشر به حوزه کتاب و انتشارات انجمن محدود گردد و در بخش همایشها تعیین عنوان، تعیین مکان و زمان برگزاری و انتخاب دبیر همایش بر عهده کمیسیون ترویج علم می باشد.

–          مقرر گردید شرح وظایف کمیسیون و برنامه سال ۹۲  براساس برنامه راهبردی انجمن تهیه و به اعضا میل شود و پس از جمع بندی نهایی به انجمن ارسال گردد.

–          پیشنهاد گردید آقای دکتر آرمند با توجه به سابقه و مسئولیت شان در انجمن به عنوان رئیس کمیسیون نشرو حضور در سازمان سمت به عنوان عضو جدید کمیسیون ترویج علم پذیرفته شوند.

محمد جوادی پور

رئیس کمیسیون ترویج علم