گروپ برنامه درسی و آموزش علوم تقدیم می کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اولین نشست گروپ برنامه درسی و آموزش علوم
با همکاری 
دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
برگزار می کند
 
موضوع سخنرانی:
ارتباط هنر و علوم در قالب پروژه زمین
با سخنرانی:
دکتر سیمین بازرگان
گفت و شنود توسط اعضا
جمع بندی توسط دکتر امانی تهرانی
زمان:
۱۳۹۲/۰۲/۰۷
ساعت ۱۶ الی ۱۸
محل برگزاری:
دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی