برنامه اجرایی روز دوم همایش

رویدادها همایش هفدهم

برنامه اجرایی روز دوم همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

روز دوم همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی، آغاز شده و برنامه اجرایی این روز مطابق با فایل زیر می باشد. امیدواریم امروز نیز همراه ما باشید. شروع برنامه های امروز با بیان تجربه های برتر می باشد.

سین اجرایی روز دوم همایش