تجربه های موفق معلمان و مدیران

رویدادها همایش هفدهم

ارائه تجربه های موفق معلمان و مدیران  مدارس ابتدایی

دومین برنامه روز دوم همایش به ارائه تجربه های موفق معلمان و مدیران مدارس ابتدایی اختصاص دارد، برنامه ای که با مدیریت دکتر خسروی در حال اجراست، در آن تجربه های موفق معلمان و مدیران دوران دبستان به اشتراک گذاشته خواهد شد.
امیدواریم بتونیم با توجه به درخواست های کاربران، فایل های ویدیویی این تجارب را تاپایان امروز در وب سایت انجمن مطالعات برنامه درسی باز گذاری کنیم .

 

خانم صدیقه انصاف نیا دبیر پایه پنجم مدرسه جوانه های علم و فرهنگ پایه پنجم منطقه ۴ تهران تهران هستن. تجربیات آموزشی ایشون در همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رو با شما به اشتراک میگذاریم .

 

خانم کبری داودی مدیر دبستان شهید چمران در منطقه ۱ تهران هستند. تجربیات موفق ایشون رو در حوزه آموزش  همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دنبال می کنیم. با ما همراه باشید.

تجربه های آموزشی موفق سرکار خانم فاطمه نیک آیین از معلمین دوره دبستان شاهد شهید بهشتی منطقه ۱۳ تهران، از میان تجربه های موفق آموزشی مطرح شده در همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران قرار دارد. با ما همراه باشید با این تجربه موفق آموزشی

خانم ناهید اقوامی پناه مدیر مدرسه هرمز ارش منطقه ۴ تهران در همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از تجربیات موفق خود در حوزه آموزش دبستان می گوید با ما همراه باشید.

حانم طاهره باقی، معلم دبستان شاهد شهید فهمیده تهران در پایه اول هستند. در هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی تجربه های موفق آموزشی ایشان را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

 

در بخش تجارب معلمان و مدیران تجربه خانم مهر اعظم سلطانی از منطقه ۱۲ تهران به اشتراک گذاشته شده است.

 

این خبر به روز رسانی خواهد شد….