همایش ملی آموزش و یادگیری

دومین همایش ملی آموزش و یادگیری

رویدادها شعب استانی همایش های گذشته یزد

برگزاری دومین همایش ملی آموزش و یادگیری در اردکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان، با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شعبه یزد، برگزار می کند:

 ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۸

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

محور های همایش 

  • رویکرد های جدید یادگیری در آموزش های رسمی و غیر رسمی
  • روش های جدید تدریس در یادگیری
  • فناوری اطلاعات در آموزش و یادگیری
  • نقش نهاد های غیر رسمی (خانواده ، رسانه ها و مساجد ) در آموزش و یادگیری
  • نقش ساختار و مدیریت آموزش و پرورش در آموزش و یادگیری

دومین همایش ملی آموزش و مهارت های یادگیری