سخنرانی آقای دکتر مقصود فراستخواه

رویدادها همایش هفدهم

 

شرح سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه، استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی با عنوان، آموزش ابتدایی در ایران و رنجهایش، از میهمانان روز نخست همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را می توانید در ادامه این بخش دانلود کرده و از آن استفاده کنید

آموزش ابتدایی در ایران و رنج هایش