پنل تخصصی اول

رویدادها کارگاه های همایش نشست ها همایش هفدهم

پنل تخصصی شماره یک با مدیریت خانم دکتر نیکنام

پنل تخصصی اول با موضوع نقد ساختار و محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی  و با مشارکت دکتر حکیم زاده ، دکتر فاضلی، دکتر علی عسکری، دکتر امانی تهرانی برگزار شد، این پنل در زمانی در حدود ۲ ساعت برگزار شد و موضوعات مختلفی در این پنل توسط اعضای پنل مطرح شد،

فایل سخنرانی دکتر علی عسکری، برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

مهارت های زندگی